جمعه نهم تیر ۱۳۹۱

نگاه کنکره60 به ورزش. رشته ورزشی من و جهانبینی ورزشی. پنج شنبه.8.4.1391

خلاصه سخنان استاد.

در ادامه استاد پس از شرح روش درمانی کنگره 60 وتجربیاتی که در مورد ورزش داشتند فرمودند در کنگره 60 اعتقادی بر این نیست که با ورزش میشود اعتیاد را درمان کرد بلکه ورزش را به عنوان مکمل و کمک کننده در درمان اعتیاد دانستند و گفت برای این ما در کنگره ورزش میکنیم که جسم خود را به تعادل برسانیم ومیدانیم که درمان فوق ترک وتعادل فوق درمان میباشد و ما باید به آن تعادلی که مد نظر کنگره است برسیم ودر مورد رشته ورزشی هر کدام از ما باید بنا به نیاز خود و کار خود یک رشته ورزشی انتخاب کنیم و بهتر است این کار را با اجازه راهنما در سفر اول انجام بدهیم چون اکثر مصرف کننده ها از ورزش به اعتیاد کشیده شده اند ولی خوشبختانه امروز میبینیم

که کنگره این روند را معکوس کرده و افراد زیادی هستند که اصلا ورزش را نمیشناختند ولی امروز پس از درمان به ورزش پرداخته اند و به مدارج بالایی هم رسیده اند. در مورد جهانبینی ورزشی هم فهمیده ام که موضوع جهانبینی در همه امور کاربرد دارد از جمله ورزش من در گذشته اگر میخواستم ورزشی انجام بدهم قبل و بعد از ورزش حتما از مواد استفاده میکردم ولی امروز دیدگاه من عوض شده و این را مدیون آموزشهای جهانبینی هستم.

نوشته شده توسط منبع :کنگره60 خمین در 10:53 |  لینک ثابت   •